DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ W ROPCZYCACH

Oświadczenie o dostępności:

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pcek-ropczyce.pl/

Nazwa podmiotu publicznego:

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach

ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce

tel. 17 722 23 45

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: https://www.pcek-ropczyce.pl/

wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach/PCEKRopczyce

Data publikacji strony internetowej:      2019-10-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji:           2022-10-23

Data sporządzenia deklaracji:                2020-08-04

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2024-03-07.

Status:

Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają audiodeskrypcji,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru tekstu
 • przełącznik zmiany odstępu w tekście
 • przełączniki zmiany kontrastu (odwrócenia kolorów)
 • przełącznik zmiany odcienia koloru na szary
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • przełącznik podkreślenia łącza
 • przełącznik duży kursor
 • przewodnik czytania
 • przełącznik zmiany tekstu na mowę

Skróty klawiaturowe

 • przycisk TAB zaznacza kolejny element
 • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
 • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści
 • niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/następny element

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA)

Jednocześnie PCEK dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Samoocena strony www:

Na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 7 marca 2024 r. przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.pcek-ropczyce.pl/ spełnia wymagania w 93,50%.

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor PCEK Agnieszka Ochał,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 17 722 23 45

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

- sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

- osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach,

- kontakt telefoniczny pod nr tel.: 17 722 23 45,

- kontakt korespondencyjny: ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce.

- kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach/PCEKRopczyce

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach mieszczą się w budynku przy ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce.

Opis dostępności wejść do budynku:

Od strony południowej budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych, oraz winda, a drzwi wejściowe są szerokie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Winda wyjeżdża na parter, gdzie korytarz prowadzi do WC dla niepełnosprawnych i na schody na piętro, na które możliwy jest wjazd schodołazem.

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

Schodołaz.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na parkingu obok budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ (pobierz wniosek)

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ  (do pobrania)