Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach istnieje od 2018 roku. Powołane Uchwałą Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 26 lutego, otrzymuje 2 lipca wpis do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski pod numerem 1, natomiast 15 października uroczyście inauguruje swoją działalność. PCEK w Ropczycach prowadzi określoną Statutem oraz Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wszechstronną działalność w obszarze kultury.

Misja:

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach działa na rzecz rozwoju kultury
w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Prowadząc działalność edukacyjną, propaguje obrzędowość ludową oraz rozwija i zaspokaja potrzeby kulturalne, przygotowując mieszkańców Powiatu do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Wykorzystuje przy tym nowoczesne technologie i formy multimedialne.

Wizja:

PCEK w Ropczycach jest miejscem:

 • otwartym dla wszystkich, którzy chcą bezpośrednio spotkać się z kulturą, sztuką, tradycją, debiutującymi artystami oraz historią regionu po to, by kreatywnie spędzić czas;
 • zwiedzania, spędzania czasu oraz promocji kulturalnej, gospodarczej
  i turystycznej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;
 • wykorzystującym możliwości, jakich dostarcza rozwój techniki, by odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnego odbiorcy;
 • pomagającym wychowywać, edukować, odkrywać artystyczne talenty, inspirować rozwój powiatowej społeczności;
 • spełniającym oczekiwania społeczności i źródłem satysfakcji uczestników życia kulturalnego.

Instytucja Kultury prowadzi działalność poprzez:

 • tworzenie:
 • wiedzy w zakresie kultury związanej z regionem ropczycko-sędziszowskim,
 • warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych, kultywowania tradycji oraz budowania tożsamości regionalnej,
 • informacji i ich publikacji w swoich wydawnictwach;
 • organizowanie:
 • wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, konferencji, sympozjów, konkursów, wykładów,
 • wystaw stałych, czasowych i okolicznościowych, w tym wystaw dzieł lokalnych artystów,
 • multimedialnych lekcji historii, języka polskiego i wiedzy o kulturze we współpracy z placówkami oświatowymi,
 • warsztatów teatralnych, muzyczno-tanecznych, plastyczno-scenograficznych, fotograficzno-filmowych,
 • pokazów teatralnych, tanecznych, recitali, w tym debiutujących wokalistów
  i zespołów
 • pokazów filmowych kina autorskiego, w tym małego kina eksperymentalnego,
 • działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
 • inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska artystycznego i twórców zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego;
 • udostępnianie:
 • gromadzonych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu ropczycko-sędziszowskiego,
 • wiedzy o kulturze i historii regionu,
 • budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej - dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności dla zwiedzających;
 • inspirowanie odbiorców do:
 • rozwoju aktywności i kreatywności kulturalnej mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;
 • własnej aktywności twórczej;
 • wspieranie i promocję:
 • twórczych inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
 • lokalnych animatorów kultury,
 • wytwórców produktów lokalnych, artystów ludowych, osób kultywujących lokalne tradycje i kulturę;
 • współpracę:
 • z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz kultury i sztuki.

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194),
 • Ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29.08.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz.1798),
 • Uchwały nr XXXIII/264/2018 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury,
 • Statutu Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach,
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach